คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ชวลิต ดวงอุทา


ประวัติการศึกษา
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2486

E-mail

chawalit26@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • เครื่องจ่าลองความจริงเสมือนต้นทุนต่่าส่าหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น
  • แนวทางการวาดการ์ตูนลักษณะไทยร่วมสมัย/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559