คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. เจนยุทธ ศรีหิรัญ


ประวัติการศึกษา
Ph.D. Innovation Learning and Technology (Package Design), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ประเทศไทย.
M.S. (Packaging Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.
B.S. (Packaging Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2463

E-mail

janyuts@nu.ac.th , kaijanyut@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและขนส่ง ,การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสดและแห้ง ,การออกแบบรรจุภัณฑ์สำหรับการตลาด ,การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกแบบยั่งยืน ,วัสดุบรรจุภัณฑ์ ,การออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและขนส่ง,
Packaging Design for Transport Packaging, Sustainable design for Packaging, Materials for Packaging and Product Design

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์หัตถกรรมเรือไม้จำลองโดยใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกป้องกันปลวกจากสารสกัดธรรมชาติ 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสำหรับทุกเพศทุกวัย ,Packaging Design for Transport Packaging, Plastic Bottle Design, Materials for Packaging and Product Design, Universal Design for Packaging, Packaging for Marketing, Packaging Technology and Transportation


งานวิจัย
 • การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 • ผลของพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางกรณีศึกษา : กลุ่มสมุนไพรวดีอร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 • การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินการอุดตันของโพรงจมูก. วารสารกุมารเวชศาสตร์. 57 (3), 145-154. (TCI กลุ่ม2)
 • นิศารัตน์ สรรคพงษ์ และ เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2560). การออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากเครื่องดื่มสมุนไพร ตามการรับรู้ของชาวเวียดนาม. บทความสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 หน้า 1927-1945. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • Srihirun, J., & Satongkrun, B. (2017). Study of Package Design for a Craft Wooden Boat Model Using Corrugated Board and Natural Extract to Prevent Termites. Asian Social Science, 13(8), 103-112. doi:10.5539/ass.v13n8p103 (Scopus)
 • เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2561). ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอาง กรณีศึกษา : กลุ่มสมุนไพรวดีอร ตาบลรังนก อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วารสารวิชาการศิลปะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9 (1), 55-69. (TCI กลุ่ม 1)
 • เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ ส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8 (2), 132-142. (TCI กลุ่ม 1)
 • เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2560). การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8 (1), 155-168. (TCI กลุ่ม 1)
 • การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่าเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยอักเสบ และโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสาหรับงานเภสัชกรรมชุมชน
 • การพัฒนาคำแนะนำใหม่ในการบริหารยาพ่นจมูก
 • ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กรณีศึกษา : กลุ่มสมุนไพรวดีอร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดดันของโพรงจมูก ,วารสารกุมารเวชศาสตร์ ,Vol. 57 (2561) No. 3
 • The Design and Development of an Eye Drop Aid for Glaucoma Patients ,Journal of Medical Devices ,Vol. 2564 No. 2 Page. 0245-0252
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก ,วารสารกุมารเวชศาสตร์ ,Vol. 2561 No. Page. 145
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2561 No. 2
 • การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก ,AJNU ,Vol. 2560 No.
 • Study of Package Design for a Craft Wooden Boat Model Using Corrugated Board and Natural Extract to Prevent Termites. ,Asian Social Science ,Vol. 2560 No. 8 Page. 103-112

การเสนอผลงานวิชาการ
 • กาญจนา รัตนพรสมปอง ประยุทธ์ ภูวรัตนาวิวิธ นินนาท ราชประอิษฐ์ เจนยุทธ ศรีหิรัญ สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล. (2563).การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อ่วยเเยกโรคคอหอยอักเสบและโรคทอม๙ิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับเภสัชกรรมชุมชน.วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 12 เล่มที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.63 .