คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ศศิวิมล แสนอุ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ประสานงานสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม


โทรศัพท์

0 5596 2482

E-mail

dreammysung@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ