คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอ่านหนังสือ

ห้องอ่านหนังสือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร C ห้อง ARC202 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ปิดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ โดยจัดหมวดหมู่ในระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification - LC) ได้แก่

  • หนังสือทั่วไปภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือรายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
  • ชั้นหนังสือ Mini TCDC และตัวอย่างวัสดุ
  • รายการวัสดุ แผนผังและแบบสถาปัตยกรรม
  • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ

นอกจากนี้ยังให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า รวมถึงบริการยืม-คืนสำหรับอาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Graphic Design ,Animation ,Media Design ,3D Modeling Design และอื่นๆ ห้องคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 2 ห้อง รวมคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมด 90 เครื่อง
ห้องถ่ายภาพ

ห้องถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง