คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
          รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ พร้อม รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และดร.เสกสรร ญาณปัญญา หัวหน้าภาคศิลปะและการออกแบบ มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลเรียนดี และรางวัลการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดี จำนวนทั้งหมด 14 คน  ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 ที่ผ่าน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ


จำนวนผู้อ่าน 118 คน