คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
               รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิตฯ และคุณพรทิพย์ น้อยเขมา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 15,000 น. เพื่อมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ติดเชื้อ COVID -19  


จำนวนผู้อ่าน 98 คน