คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

อาจารย์และศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงินและคอมพิวเตอร์ ให้กับรุ่นน้องนิสิต
             ดร.ศิริโรดม เสือคล้าย อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม ร่วมบริจาคโน๊ตบุ๊คให้กับคณะฯ จำนวน 1 เครื่อง และศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมบริจาคเงินของกองทุน “ ศิษย์เก่ารุ่น 13” สมทบทุน “โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้รุ่นน้อง” จำนวน 10,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เป็นตัวแทนรับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมเงินบริจาคในครั้งนี้


จำนวนผู้อ่าน 145 คน