คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่5 ประจำปี 2564
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ สุตะโคตร (นิสิตป.เอก) และอาจารย์นฤพนธ์ คมสัน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก ผลงานวิชาการเรื่อง “ศิลปะวัฒนธรรม ความศรัทธา วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง : กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารครั้งที่5 ประจำปี 2564  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


จำนวนผู้อ่าน 57 คน