คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบฯ ประจำปี 2564
          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  และอาจารย์อีกทั้งหมด 12 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2564  (จำนวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 13 ท่าน)  โดย ดร.วราภรณ์ มามี รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณะฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ในครั้งนี้   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 66 คน