คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิทรรศการ “การเดินทางเมื่อวันเพ็ญเดือนสาม”
             นิทรรศการ “การเดินทางเมื่อวันเพ็ญเดือนสาม” ศิลปะแห่งการร่วมสร้างสรรค์และปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานกับชาวทุ่งหลวง โดยใช้เทคนิคการปั้นดินเผาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในโครงการวิจัยสร้างสรรค์ชุด “ถนนพระร่วง” เป็นโครงการวิจัยของผศ.สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ร่วมสร้างสรรค์ จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2564 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
            โครงการวิจัยครั้งนี้ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับวิถีชีวิตร่วมสมัยในชนบท ผ่านการนำเสนอภาพวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตามทัศนะและประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้วิจัยในฐานะประติมากร กับผู้ร่วมสร้างสรรค์ทุกราย โดยการเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชน ผ่านมิติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ตามหลักวิชาการศิลปะ ตามแนวเรื่อง “การเดินทางเมื่อวันเพ็ญเดือนสาม”  ซึ่งเป็นประเพณีการเดินทางไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ของชุมชนชาวพุทธเมื่อถึงเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม มาฆบูชา คือ ภาพประสบการณ์ตรงและคำบอกเล่าการเดินทางของผู้คนจากชุมชนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ผสมกลมกลืน ผสานสอดแทรกด้วยวิถีวัฒนธรรม และยังคงอยู่ในความทรงจำที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน “การเดินทาง” ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับชาวทุ่งหลวงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน จนเกิดความสนิทสนมคุ้นเคย และสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่วิถีชีวิตของผู้ร่วมงานในทางบวกอย่างเด่นชัด ผ่านฝีมือการปั้นดินเผาของชาวบ้าน ที่แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ปั้นดินมาก่อน แต่ได้พัฒนาไปสู่การยึดเป็นอาชีพหลัก จึงเป็นจุดบันดาลใจไปสู่แนวคิดการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยตามแนวทฤษฏีศิลปะแห่งการร่วมสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกับกลุ่มชาวทุ่งหลวงในฐานะผู้ร่วมสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งในทางกายภาพและมโนภาพแก่สังคม และผู้ร่วมสร้างสรรค์
               สำหรับงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงหมายถึงการมุ่งไปสู่ที่ใดที่หนึ่งตามทางจังหวะและโอกาสของชีวิต ด้วยการนำเสนอทักษะและประสบการณ์ ตามแนวคิดและจินตนาการ บนพื้นฐานวิถีชีวิตส่วนบุคคลของผู้ร่วมสร้างสรรค์แต่ละราย

 
จำนวนผู้อ่าน 48 คน