คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ดร.วราภรณ์ มามี คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบมาสคอตและโลโก้ เมืองสร้างสรรค์ ของจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ 2564
           ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วราภรณ์ มามี รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประเภทมาสคอต ผลงานชื่อ “น้องตาลเพชร”  ในโครงการประกวดออกแบบมาสคอตและโลโก้ เมืองสร้างสรรค์ ของจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ 2564 
            โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่รับรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทราบถึงข้อมูล ความรู้ และความโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ที่กำลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารแห่งองค์การยูเนสโก 


จำนวนผู้อ่าน 44 คน