คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ได้รับคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564
        ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (จำนวนอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 13 ท่าน)  ในโครงการประกวดอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 25 คน