คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่ต่อขยาย Chick Resort เขาค้อ
              ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่ต่อขยาย Chick Resort เขาค้อ (พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา) จัดโดย บริษัทชิค 168 จำกัด  โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลที่ 1  ได้แก่ นางสาวกฤติมา แก้วล้วน นางสาวสุชนิตา ชื่นชม นางสาวนัยนา คุณอาสา นางสาวเบญญาภา แช่น้า และนางสาวพัชรี มั่นถึง นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมที่พักที่ chick resort ฟรี 1 คืน 
2. รางวัลที่ 2  ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ ศิริชาติวาปี นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมที่พักที่ chick resort ฟรี 1 คืน 
3.รางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาวทุติยารัตน์ ทองมี นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2,500 บาท 
          โดยบริษัทชิค 168 จำกัด  จะมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลอีกครั้ง


จำนวนผู้อ่าน 56 คน