คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการรับรองคุณภาพ เป็นวารสารกลุ่มที่ 1
            วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal Naresuan University (AJNU) ผ่านการรับรองคุณภาพ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
จากวารสารกลุ่มที่ 2 ได้เลื่อนเป็น วารสารกลุ่มที่ 1  ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564  


จำนวนผู้อ่าน 66 คน