คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-UK World-class University Consortium
           ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-UK World-class University Consortium สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมสรรสรรค์ (Architecture / Built Environment) ภายใต้การสนับสนุนระหว่าง The British Council สหราชอาณาจักร และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพัฒนาความก้าวหน้าในการยกระดับคุณภาพด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในระยะแรกระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนพฤศิจายน 2565 และขอความแสดงยินดีกับทั้ง 7 มหาวิทยาลัย จากทั้ง 8 สาขา ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 50 คน