คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสถาปนิกสยาม ประจำปี 2563
           นางสาวสุวนันท์   พันธ์โสดา  นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากมูลนิธิสถาปนิกสยาม ประจำปี 2563  จำนวนทุนการศึกษา 50,000 บาท  โดยนายณัฐกานต์  เกตุชาวนา  กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา  และ  นายพิสิษฐ์  เจริญทรัพย์  หัวหน้าศูนย์คณะทำงานสถาปนิกล้านนา  ศูนย์พิษณุโลก เป็นผู้แทนมูลนิธิสถาปนิกสยาม  มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 36 คน