คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร “ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครื่องประดับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่”
                 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร “ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครื่องประดับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่” (Jewelry Design with Thai Wisdom and Thai Identity for Modern Consumers ) จำนวน 5 สิทธิบัตร ซึ่งเป็นโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                   การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับด้วยภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครื่องประดับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ เป็นผลงานการออกแบบเครื่องประดับเงินสำหรับผู้หญิงวัยทำงาน เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เว็บไซต์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและเริ่มคิดออกแบบสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด Flower of Love ประกอบด้วยเครื่องประดับ 7 ชุด 28 ชิ้นได้แก่  1.ดาวเรือง 2.รวงผึ้ง 3.กล้วยไม้แคทลียา"ควีนสิริกิติ์”  4. ดารารัตน์ 5.มณีเทวา 6.รักไม่รู้โรย 7.กุหลาบ  แต่ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรมีจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ สร้อยคอดอกดาวเรือง ,ต่างหู ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์ ,สร้อยคอ ดอกดารารัตน์, สร้อยข้อมือ ดอกรักไม่รู้โรย และสร้อยคอ ดอกกุหลาบ โดยรูปแบบของเครื่องประดับชิ้นงานจริงได้มีรูปแบบที่มีความอ่อนหวาน มีความซ้อนทับกัน โดยรายละเอียดต่างๆ มีความประณีต เรียบร้อย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ให้สามารถออกแบบเครื่องประดับด้วยภูมิปัญญาและ อัตลักษณ์ไทยของกลุ่มเครื่องประดับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ ให้ได้ต้นแบบอย่างน้อย 5 คอลเล็กชั่น 20 ชิ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านไหมเงินไหมทอง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วย และในระหว่างที่ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่ผลงานชุดเครื่องประดับบนเพจเฟสบุค และ ไลน์ ร้านไหมเงินไหมทอง และได้มีการจำหน่ายเครื่องประดับเงินอีกด้วย 






จำนวนผู้อ่าน 54 คน