คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยการให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 ได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจำนวน 21 ท่าน จากจำนวนผู้สมัคร 195 ท่าน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ท่าน  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ได้รับทุนในหัวข้อเรื่อง การฟื้นคืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   และมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 โดยได้รับเกียรติบัติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์จำนวนผู้อ่าน 28 คน