คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
           เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64  ณ  บริษัท นันทวัน จำกัด กรุงเทพฯ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ พร้อมทีมคณาจารย์  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรมไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์   โดยมีคุณยุจิโร่ ซาคาอิ เป็นกรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด   จากการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการวิชาการ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานภาคสนาม เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูงด้วยโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ โดยใช้อาคาร O-NES TOWER เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิศวกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน


จำนวนผู้อ่าน 65 คน