คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี


จำนวนผู้อ่าน 17 คน