คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศศิมา เจริญกิจ รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนาและคณะวิจัย  ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง  “The performance of outdoor plants in living walls under hot and humid conditions” ในวารสาร “ Landscape and Ecological Engineering ” วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SJR impact factor 1.647(2019) 
         ผลงานตีพิมพ์ https://link.springer.com/article/10.1007/s11355-020-00433-8?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnlineFirst&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20210105&fbclid=IwAR0UMAyXQMXw5GlGm274AwIl7Gkig88TFrA6AnQskb-f_EEXY7L0z0kkMCk


จำนวนผู้อ่าน 38 คน