คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและถ่ายทอดสิทธิบัตรเพื่อผลิตและจำหน่าย “การออกแบบอุปกรณ์ช่วยหยอดตาและการออกแบบอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ”
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร “การออกแบบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา” จำนวน 2 สิทธิบัตร และ“การออกแบบอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ” จำนวน 5 สิทธิบัตร เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์  
        โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ ได้โอนการขอรับสิทธิบัตรให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร  นอกจากนี้แล้ว สิทธิบัตรทั้ง 7 สิทธิบัตร ยังได้รับอนุญาติให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาของมหาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 42 คน