คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลงานได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย โครงการประกวดออกแบบ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN”
         นางสาวปาณิสรา ทะรินทร์ นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการประกวดออกแบบ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ผลงานศิลปะหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT AWARD 2020  ซึ่งผลงานได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย จากผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 293 ผลงาน  โดยมีผศ.ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ และอาจารย์ณิชากร เกิดเปี่ยม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานของนิสิตใน รายวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  ได้ประกาศผลการตัดสิน  เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.พระนครศรีอยุธยา


จำนวนผู้อ่าน 50 คน