คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอผลงานของตัวเองหรือการนำเสนอสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันผ่านสื่อโซเชียล  เช่น  การสร้างcontent, การแนะนำ และเรียนรู้เทคนิคการการเป็น youtuber  และจัดบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การทำงานของสื่อโซเชียล,การทำงานของ youtuber ,การถ่ายภาพเคลื่อนไหว,เทคนิคการถ่ายวีดีโอและการตัดต่อทำคลิปในแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ โดยทีมวิทยากรคณาจารย์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำคลิปวีดีโอ โดยมีโจทย์ของการสร้างเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ คือ การประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยจัดให้มีการประกวดคลิปโครงการก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber ซึ่งมีทั้งนิสิต ,ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63  ที่ผ่านมา ทีมคณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวด  ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวกรรณิกา อุรารื่น และนางสาวนันทกานต์ ปานหนู 
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายวงศกรณ์ แซ่ย่าง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นางสาวนนท์ทัพพ์พร ผสม 
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท  
4.รางวัลชมเชย
นางสาวศิรประภา บุญเพ็ง 
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
           เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีมอบรางวัล โดยมีผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปโครงการก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber ณ ห้องประชุม ARL 212 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้อ่าน 52 คน