คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร สร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่
         ผลงานศิราภรณ์ไทยร่วมสมัยนี้ ผสมผสานความดั้งเดิมและปัญหาขยะ ที่เกิดกับสังคมนิยมบริโภคในปัจจุบัน เสมือนการสร้างงานประณีตศิลป์ไทยที่ใช้บนศรีษะจากวัสดุที่มีคุณค่าต่ำสุดจากถังขยะ ผลงานนี้จะสื่อถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับชีวิตของตนเองและสังคมในโลกอนาคต
         รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่ เปิดเผยว่า การสร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่ เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนุบสนุนจากสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษารูปทรงของกระดูกไก่ที่เหลือจากการรับประทาน สร้างสรรค์ศิราภรณ์ไทยจากกระดูกไก่ ประเมินคุณค่าด้านวัฒนธรรมและการออกแบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการลดขยะอาหารและใช้เศษอาหารได้อย่างคุ้มค่า โดยมีกระบวนการในการสร้างผลงานศิราภรณ์ไทยขนาดต่างๆ ซึ่งขนาดเล็กสุดมีประมาณ 1 เซนติเมตร จำนวนมากกว่า 1,000 ชั้น ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยประกอบด้วย ศิราภรณ์ 3 ชิ้น คือ มงกุฎ รัดเกล้ายอด รัดเกล้าเปลว และเครื่องประดับส่วนอื่นของนางละครไทย
         แนวคิดในการถ่ายภาพ : เป็นนางละครนอก นักแสดงชายในอดีตสวมใส่ศิราภรณ์รูปอบบต่างๆ นำเสนอผ่านนายแบบสีผิวต่างชนชาติ นำเสนอปัญหาขยะอาหารที่เกิดขึ้นกับทุกที่ทั่วโลก ผ้านุ่งและสไบโปร่งเสมือนความงดงามของสิ่งที่อยู่ภายใน ดังกระดูกที่เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้
         ทุกท่านสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ


จำนวนผู้อ่าน 48 คน