คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิทรรศการศิลปกรรม “Massenger”
             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการศิลปกรรม ภายใต้ชื่อ “Massenger”  ซึ่งผลงานของคณาจารย์และนิสิตทั้งหมดได้เป็นเสมือนข้อความที่ถูกส่งต่อออกไปสู่สังคม  ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงความงามหรือเป็นทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์  แต่ผลงานทั้งหมดสร้างสรรค์ออกมาเพื่อรับใช้ตอบสนองต่อสมาชิกในสังคมทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ และ เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดสถานะการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก ทางสาขาทัศนศิลป์จึงมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปในสังคมปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือป้องกันการติดต่อและการแพร่เชื้อของโรค คือ หน้ากากอนามัย นำมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดเป็นนิทรรศการศิลปกรรม ภายใต้ชื่อ “Massenger”
             นิทรรศการ ศิลปกรรม ภายใต้ชื่อ “Massenger”  จัดแสดงระหว่างวันที่ 10-30 กันยายน 2563  และจัดพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 23563 ที่ผ่านมา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการดังกล่าว ณ ห้องแสดงงานศิลปะ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1
             นอกจากนี้แล้ว การแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ยังเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างกลุ่ม หรือหน่วยงาน  โดยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมองเห็นถึงความสำคัญของศิลปะกับโรงพยาบาล กับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และสังคมโดยรอบ เป็นการแสดงถึงเจตนาอันแน่วแน่ต่อการทำประโยชน์ให้กับสังคมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง


จำนวนผู้อ่าน 26 คน