คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดีมาก การประกวด Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
             ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุษา อินทร์ประสิทธิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดีมาก  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชื่อผลงานวิทยานิพนธ์ “ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้งานศิลปกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” (THE EFFECT OF INFOGRAPHIC DESIGN TOWARDS THE ARTISTIC PERCEPTION OF SUKHOTHAI HISTORICAL PARK) โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นิรัช สุดสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ Thesis & Independent Study Innovation Award 2020 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้เข้าพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่  3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบคุณภาพจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 24 คน