คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก"อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ( 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม)
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับคัดเลือก"อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563  ( 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม) โดยคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม 4 ท่านดังนี้ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุลจำนวนผู้อ่าน 47 คน