คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผศ. ดร.ศศิมา เจริญกิจ รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนาและคณะวิจัย ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร “ Energy and Buildings
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ศศิมา เจริญกิจ รศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนาและคณะวิจัย ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร “ Energy and Buildings ”วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science และ SCImago Journal Ranking ระดับ Quartile 1 ค่า Impact Factor (ปี 2020) 4.867จำนวนผู้อ่าน 23 คน