คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัย เรียบสกุล บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัย เรียบสกุล ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563


จำนวนผู้อ่าน 13 คน