คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ผ่านการพิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย (Global Partnership - กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 1  โดยมีชื่อแผนงาน " ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย"  ซึ่งเป็นแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามประกาศของ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)


จำนวนผู้อ่าน 19 คน