คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ภายในโครงการมีการบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor)   
        นอกจากนั้นแล้วยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ,การบริหารจัดการบัณฑิต, การจัดหารายได้ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อีกทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหมด 7 สถาบัน ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


จำนวนผู้อ่าน 23 คน