คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร คิดค้นออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน เป็นผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้นร่วมกับ ดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน ,เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน และเพื่อทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหินที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ
          งานวิจัยนี้เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหินขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาวิธีการบริหารยาหยอดตานั่นคือ ผู้ป่วยที่มีมือข้างเดียวให้สามารถบริหารยาหยอดตาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถช่วยกำหนดตำแหน่งในการบริหารยาหยอดตาได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถดึงหนังตาล่างลงเป็นกระพุ้งได้มากพอที่จะรองรับปริมาตรของยาหยอดตา และจำกัดระยะห่างของปลายหลอดหยดกับดวงตา ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ปลายหลอดหยดสัมผัสกับส่วนใด ๆ ของบริเวณดวงตาได้


จำนวนผู้อ่าน 20 คน