คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

“ชาวศิลป์สอนน้อง”
       สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “ชาวศิลป์สอนน้อง"  เป็นโครงการที่จะมาเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจทางด้านทัศนศิลป์สู่สาธารณะภายนอกสถาบันการศึกษา ในแถบภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ในระดับพื้นฐานไปสู่เยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับมัยธมศึกษา ในสองจังหวัดดังกล่าวผ่านกิจกรรมการร่วมปฏิบัติการงานการวาดเส้น ประติมากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการทัศนศิลป์เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทำความรู้จัก เกิดความคุ้นเคย และเข้าใจถึงลักษณะและองค์ความรู้เบื้องต้นของสาขาทัศนศิลป์  โดยจัดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
        ทั้งนี้ นอกจากนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความเพลิดเพลิน เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และเป็นแนวทางหนึ่งในการประกอบอาชีพหรือศึกษาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว นิสิตผู้จัดโครงการเองยังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการ จากการลงมือปฏิบัติโครงการนี้ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากการเรียนรู้ของนิสิตตามระบบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่สังคมในพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง ไปพร้อมกันด้วย ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจFB : Visual Art Student Worksจำนวนผู้อ่าน 22 คน