คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

IMD Open House 2020
          ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการ IMD Open House 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม และเพื่อจัดกิจกรรม Workshop สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( กิจกรรมworkshop) และ นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 (สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม)  ,กิจกรรมการแสดงและดนตรี และร้านค้าและของที่ระลึกสไตล์ IMD ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 21 คน