คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

Big Cleaning Day 2019
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Big Cleaning Day 2019 เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดคณะฯ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนิสิตในการช่วยกันรักษาความสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดคณะฯปีละครั้ง ปีนี้จัดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 21 คน