คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตคณะสถาปัตย์ ออกค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม (TECT เมื่อวานซืน ครั้งที่ 9 )
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม (TECT เมื่อวานซืน ครั้งที่ 9 ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนประมาณ 80 คน ร่วมออกค่ายเพื่อต่อเติมและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโรงเรียน โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บริจาคอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคล้าย พร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทเอกชน มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ. โรงเรียนบ้านนาคล้าย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 71 คน