คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “2nd Japan-Thailand International Workshop 2019”
        ตัวแทนนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “2nd Japan-Thailand International Workshop 2019” ภายใต้หัวข้อ “Social-Ecological Resilience and Economy Well-being” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการประจำปี ระหว่าง Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาไทยและญี่ปุ่น และส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อยกระดับสินค้าและบริการไทยสู่สากล โดยมี Professor Makoto Watanabe รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ผศ. ดร. ตติยา เทพพิทักษ์, ผศ. ศุภกิจ ยิ้มสรวล, อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ และอาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC) เชียงใหม่


จำนวนผู้อ่าน 21 คน