คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

การบรรยายพิเศษและนิทรรศการด้านแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ “ มณฑลไทยในอดีต”
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการทำนุบำรุงและวัฒนธรรม ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมตะวันตกมณฑลพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการบรรยายพิเศษและนิทรรศการด้านแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ “ มณฑลไทยในอดีต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดแสดงแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเมืองและเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและผังเมืองของไทย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมวิชาการของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ไปสู่ภูมิภาค โดยมีวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ดังนี้
1.ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย  หัวข้อ “การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน”
2.ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง หัวข้อ “ความสำคัญของแผนที่และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ”
3.ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย  หัวข้อ “มณฑลและเมือง”
4.อ.ดร.ชมชน ฟูสินไพบูลย์  หัวข้อ “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลังมณฑลไทย”
และผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงนิทรรศการผลงานและเผยแพร่ ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมตะวันตกมณฑลพิษณุโลก  โดยมีคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานและร่วมฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Slope คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 86 คน