คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการอบรมการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2562
       สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA  โดยวิทยากร รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพกาศึกษา AUN QA,EdPEx,สกอ.,สมศ. และเป็นผู้ตรวจประเมินได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ได้บรรยายหัวข้อ “ การออกแบบหลักสูตรแบบ OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA Version.3 (ELO, Curriculum structure, Curriculum specification )”  โดยมีคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มย่อย : ELO, Curriculum structure, Curriculum specification และ Curriculum Design เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ที่ผ่านมา ณ MADE FOR MOUTH พิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 36 คน