คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
     ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรืองการเรียนการสอน ระหว่างคณาจารย์กับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 28 คน