คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2562
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการปลูกฝังสินิตให้มีความเคารพต่อคณาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตดีเด่นด้านผลการเรียนในแต่ละชั้นปี ทุกสาขาวิชา และนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  รวมทั้งมีการจัดประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


จำนวนผู้อ่าน 22 คน