คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

เปิดบ้าน มน. ( NU Open House)
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน มน. ( NU Open House) เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความประสงค์ให้คณะประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนพันธกิจของคณะ  นำโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ให้การต้อนรับและนำชมวีดีทัศน์แนะนำคณะฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน,ผลงานของนิสิตแต่ละสาขาวิชา และด้านบริการวิชาการสู่สังคม ให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน,ประชาชนทั่วไป, นักเรียนและนิสิตชั้นปี 1  เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต และ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 49 คน