คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม (TECT เมื่อวานซืน ครั้งที่ 8 )
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการค่ายอาสาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม (TECT เมื่อวานซืน ครั้งที่ 8 ) โดยมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 85 คน ร่วมออกค่ายโครงการต่อเติมและซ่อมแซมโรงอาหาร ,หอประชุม,เวทีการแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านผารังหมี โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บริจาคอาหาร สิ่งของเครื่องใช้และเสื้อผ้า เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผารังหมี พร้อมทั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 11-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ  โรงเรียนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 


จำนวนผู้อ่าน 27 คน