คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ปกครองได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้อง QS3201 และ ห้อง 3301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 35 คน