คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมิน และพัฒนาแผนดำเนินงานของคณะฯ ประจำปี 2562
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนดำเนินงานของคณะฯ ประจำปี 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผนงาน ทั้ง 6 ภารกิจหลักของคณะและการเตรียมความพร้อมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   


จำนวนผู้อ่าน 76 คน