คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ยิ้มสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ ทิศทางการศึกษาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลสงกรานต์ ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและหลักสูตรของวิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซียน เมื่อวันที่ 10-15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ  ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
      นอกจากนี้แล้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชุมร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยวิทยาลัยศิลปกรรมจีน- อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แก่นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน 3 สาขา วิชา ได้แก่ 1.Visual Communication Design 2.Animation  3.Environmental Design ซึ่งนิสิตที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 26 คน