คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ ซึ่งได้จัดการบรรยาย เรื่องหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ,ความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ดูแลนิสิต โดย ผศ.ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานได้รับทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ARL212 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


จำนวนผู้อ่าน 42 คน