คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ แนวทางให้นิสิต ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  โดยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง โดยศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธนิก หมื่นคำวัง  และ ดร.ศุลีพร คำชมภู ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อนวัช  มีเคลือบ และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดีเด่นและความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้ข้อเสนอแนะในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยดร.จรัญญา พหลเทพ ให้ข้อเสนอแนะในการประกอบวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ  เมื่อวันที่  9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุม Lobby อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 26 คน