คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
        งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ โดยมี ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และ ดร.วราภรณ์ มามี และ ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร ให้คำแนะนำในการฝึกงาน และดำเนินการปฐมนิเทศฝึกงานของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสโลป ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 27 คน